Assessorament Fiscal i Comptable

· Assessorament fiscal per a empreses, associacions, fundacions, autònoms, particulars, etc.

· Confecció i presentació de les declaracions d'IVA, Impost de Societats, Renda, Censos, Impost Activitats Econòmiques, Declaració d'Operacions amb Tercers, etc.

· Gestionem i assessorem en l'àmbit fiscal sobre totes les obligacions que l'empresa necessita satisfer

· Informem de forma permanent i periòdica de les novetats i obligacions fiscals

· Elaborem la comptabilitat. Presentem periòdicament balanços de situació i compte de pèrdues i guanys.

· Realitzem la confecció i dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i Informe de Gestió i de Llibres Comptables.

· En el cas d'autònoms confeccionem els Llibres Registres de Vendes i Ingressos i de Compres i Despeses (excepte contribuents no obligats tributàriament.)